DET ÄR TID ATT BÖRJA TALA OM
HÄNDERNAS INTELLIGENS!


Hantverk som kräver djup kunskap håller på att dö ut i vårt land. Man kan prata om en nationell katastrof. (Se Lars Österlinds fakta längre ner) Det låga priset på olja har gjort det möjligt för oss att massproducera för en låg kostnad på andra sidan jordklotet. De flesta förstår att detta inte kommer att vara för alltid. Ska all kunskap inom olika yrkesområden komma att försvinna helt innan vi förstår vikten av den? Ska hantverket då få en renässans? Och kommer kunskaperna att vara borta när den renässansen kommer? Varför verkar man förstå det här i andra länder när vi inte verkar göra det?

Några organisationer arbetar idogt för att försöka få oss andra att förstå allvaret. Stockholms Hantverksförening, Föreningen Skråhantverkarna och enskilda skolor som fortfarande utbildar. Här under kommer deras tankar att återges och under STOCKHOLMSKA SPEKTAKEL kommer de alltid att ha en plats.

På Slottsbacken lördagen den 29 och söndagen den 30 maj 2004 kommer ett antal hantverkare finnas med för att berätta om sitt hantverk. Trots att många yrken kan räknas som utdöende, finns kanske 2-3 kvar i hela landet. I länkraden till vänster kommer alla som ska medverka att presenteras.


FÖRENINGEN SKRÅHANTVERKARNA
Många hantverksyrken har idag försvunnit eller förändrats. Kunskaper och erfarenheter håller på att försvinna. Den moderna tekniken har tagit över inom många områdeTrots det finns det en framtid för hantverk och hantverkare. Inte bara som en nostalgisk företeelse utan något som täcker ett behov. Föreningen Skråhantverkarna bildades 1983 som ett komplement till redan etablerade hantverksorganisationer. Syftet är att tillvarata de traditionella hantverksyrkenas unika möjligheter. Detta innebär bland annat att:

  • Verka för hantverksyrkenas fortlevnad med bibehållen tradition och kvalitet
  • Sprida kännedom om hantverkets betydelse
  • Verka för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla hantverkstraditioner och hantverksföremål
  • Främja yrkesutbildning och yrkesskicklighet
  • Fungera som en intresseorganisation som vill göra det lättare för kunder att komma i kontakt med yrkesskickliga hantverkare

HANTVERK STÅR FÖR KVALITET OCH OMSORG,
SAMTIDIGT SOM DET FÖRENAR TRADITION OCH KULTURARV.


STOCKHOLMS HANTVERKSFÖRENING
Stockholms Hantverksförenings historia är en viktig del av Stockholms historia, sam-tidigt som den är en del av det svenska näringslivets historia. Att värna om hantverks- och småföretagen, att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet, att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten, att förvalta och vårda föreningens tillgångar samt inte minst att främja samarbetet och umgänget mellan medlemmar och branscher. Bland medlemmarna finns alltifrån de traditionella skråhantverkarna som korgmakare och förgyllare till mer moderna hantverksyrken som elinstallatörer och nya hantverksformer inom data. Gemensamt för medlemmarna är att de tycker att hantverk är viktigt och att det inte skall vara krångligt att vara småföretagare.

Ur FÖRORD till rapporten "NYA MÖJLIGHETER" av VD Lars Österllind
"Varför avlägger årligen 60.000 gesällbrev i Polen, 160.000 i Tyskland - men bara 783 i Sverige? Varför deltar 21 % av den finska befolkningen mellan 20 och 29 år i yrkesutbildning, i genomsnitt 14 % i Europa - men bara 1,7 % i Sverige? Svaret på båda frågorna är att det i Sverige inte finns någon eftergymnasial yrkesutbildning. De andra länderna har varierande modeller, främst fungerande lärlingsutbildningar, men också, som i fallet Finland - en yrkeshögsskola."

Ur FÖRORD till: "VEM VÄVER KEJSARENS NYA KLÄDER" av Anna Winbladh och Cecilia Bengtsson
"Hur vävs den väv av tysta överenskommelser som vi måste acceptera för att inte bli beskyllda för dumhet? Vem dikterar kunskapsbegreppets innehåll? I sagan är det ett barn som ropar att kejsaren inte har några kläder på sig. Men vem avslöjar den akademiska världens monopol på vad som är kunskap? Ingen vill verka dum, därför är det lättast att tiga. Men en modig iakttagare kan våga risken med att tala…
Berättelsen om Kejsarens nya kläder kan på ett mångtydigt sätt illustrera både den kunskapssyn som råder i västvärlden och vår tids brist på skickliga hantverkare. En lång bildningstradition hävdar att lärdom och kunskap bäst uttrycks i vetenskapliga teorier, medan hantverket ofta reduceras till kroppslig aktivitet av lägre dignitet. Idag är därför de skickliga hantverkarna på väg att försvinna. Något måste göras, barnet hade rätt, kejsaren var naken!"

(En underbar antologi om det "praktiska lärandets konst" - läs den! Red.)
Båda kan laddas ner som Pdf-filer från deras hemsida.